Συχνές Ερωτήσεις

Η νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), η οποία αποδεικνύεται από την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή (Βεβαίωση). Η Βεβαίωση, μετά την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου, εκδίδεται αποκλειστικά μέσω αυτού.
Είναι οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου στο Λιμένα ή την Ξηρά, όπως αυτές ορίζονται στις υποπαραγράφους α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4455/2017, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται εκεί καθώς και στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
Η Βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημέρα έκδοσής της. Π.χ. εάν έχει εκδοθεί στις 01/09/2019 ισχύει έως και τις 31/08/2024.

Για την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να έχουν στην κατοχή τους πριν την ηλεκτρονική δήλωση πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

 • Για την εγγραφή στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό)

  Δικαιολογητικά:
  • Έλληνες πολίτες: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
  • Υπήκοοι τρίτων χωρών που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 και στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα: άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας εν ισχύ μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης περί πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
  ΚΑΙ
  • Ιατρική βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία ή ιατρό δημόσιου νοσοκομείου, ή ιδιώτη ιατρό συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι υγιής. Η Βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
 • Για την εγγραφή στο Μητρώο Β΄ - Φορτοεκφορτωτών Λιμένα
  Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η προηγούμενη εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό).

  Δικαιολογητικά:
  • Λογαριασμός ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, με την οποία να βεβαιώνεται η Επαγγελματική εμπειρία, που αντιστοιχεί σε εκατόν ογδόντα (180) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) του φορτοεκφορτωτή Λιμένα. μετά την ημερομηνία εγγραφής Η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την προηγούμενη εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό)
  Ή
  • Λογαριασμός ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, με την οποία να βεβαιώνεται η Επαγγελματική εμπειρία, που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιμένα, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και Πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Λιμένα, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την προηγούμενη εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό)
 • Για την εγγραφή στο Μητρώο Β΄ - Φορτοεκφορτωτών Ξηράς
  Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό).

  Δικαιολογητικά:
  • Λογαριασμός ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, με την οποία να βεβαιώνεται η Επαγγελματική εμπειρία, που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) του φορτοεκφορτωτή Ξηράς.
  Ή
  • Λογαριασμός ασφαλισμένου ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον ΕΦΚΑ, με την οποία να βεβαιώνεται η Επαγγελματική εμπειρία, που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ένσημα, με οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και Πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Ξηράς, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
   Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό) απαιτείται να έχει στην κατοχή του πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών ΚΑΙ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο Α΄ (εισαγωγικό) (βλ. πρώτη στήλη).
 • Για την εγγραφή στο Μητρώο Β΄ - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου

  Δικαιολογητικά:
  • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου εν ισχύ.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά φυλάσσονται επί πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής και έκδοσης της βεβαίωσης με ευθύνη του αιτούντος.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά, εντός τεθείσας προθεσμίας, στην υπηρεσία, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο νομιμότητας εγγραφής λόγω αρμοδιότητας, δειγματοληπτικού ελέγχου, καταγγελίας ή εισαγγελικής εντολής. Σε περίπτωση μη υποβολής τους εμπρόθεσμα ή σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής τους για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά: απώλεια, καταστροφή, κλοπή, ληστεία, αδυναμία επικοινωνίας λόγω απροειδοποίητης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας - διεύθυνση κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στοιχεία εκπροσώπων ή πληρεξουσίων - και λοιποί λόγοι) καθώς και σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής, ο ελεγχόμενος διαγράφεται και παύει η ισχύς της χορηγηθείσας βεβαίωσης.
Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την εγγραφή με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΕΜΦ πρέπει να έχουν εκδοθεί υποχρεωτικά εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την ημέρα δήλωσης πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, με την εξαίρεση των δικαιολογητικών ταυτοπροσωπίας (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας κτλ) και της Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, τα οποία πρέπει απλώς να είναι σε ισχύ.
Ναι, με την υποβολή του αντίστοιχου Αιτήματος Διαγραφής. Σε περίπτωση διαγραφής, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει ανάκληση του προηγηθέντος αιτήματος.

Η διαγραφή από το ΕΜΦ γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Αυτοδικαίως, με την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημέρα έκδοσης της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή.

Β) Στην περίπτωση ανάκλησης της διοικητικής πράξης εγγραφής λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας σχετικά με τις προϋποθέσεις , τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία εγγραφής , η οποία διαπιστώνεται κατόπιν Διενέργειας του Υποχρεωτικού Δειγματοληπτικού Ελέγχου, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας σε τυχαίο δείγμα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4250/2014. Η άμεση ανάκληση της διοικητικής πράξης εγγραφής επιφέρει την άμεση διαγραφή από το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

Γ) Στην περίπτωση κατά την οποία με Δικαστική απόφαση ακυρώθηκε, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε, εν όλω ή εν μέρει η οριστική ασφαλιστική κάλυψη ατόμου, η οποία αποτέλεσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

Δ) Στην περίπτωση κατά την οποία εγγεγραμμένος καταδικάστηκε ή διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, του εμπρησμού, της ψευδούς ή αναληθούς δήλωσης γεγονότος ή στοιχείων, ψευδούς βεβαίωσης, πλαστογραφίας, νόθευσης εγγράφου και λοιπά συναφή εγκλήματα.

Ε) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής, μη υποβολής τους εμπρόθεσμα ή σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής τους για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά: απώλεια, καταστροφή, κλοπή, ληστεία, αδυναμία επικοινωνίας λόγω απροειδοποίητης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας - διεύθυνση κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στοιχεία εκπροσώπων ή πληρεξουσίων - και λοιποί λόγοι)

ΣΤ) Εφόσον, έπειτα από έλεγχο, διαπιστωθεί ότι ο εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών δεν εξέδωσε και δεν συγκέντρωσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής εντός προβλεπόμενου διαστήματος (βλ. ερώτηση 5).

Ζ) Στην περίπτωση που δεν εκδοθεί και δεν προσκομισθεί αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εντός τεθείσας προθεσμίας, στο πλαίσιο διενεργηθέντος ελέγχου.

Η) Εφόσον διαπιστωθεί ότι το υποβληθέν ή δηλωθέν πιστοποιητικό δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως προϋπόθεση εγγραφής, δεν εκδόθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024.

Θ) Στην περίπτωση παύσης της ισχύος της Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.

Η Αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται το αργότερο μία (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία λήξης της χορηγηθείσας Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή, η ισχύς της οποίας είναι πενταετής.
Ναι. Κάθε εγγραφή στο ΕΜΦ είναι αυτοτελής. Επομένως απαιτείται νέα αίτηση εγγραφής για κάθε ένα Μητρώο. Π.χ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄- Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και στο Μητρώο Β΄ - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.
Σε περίπτωση κατά την οποία εγγράφεστε για πρώτη φορά στο ΕΜΦ, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής στο Μητρώο για το οποίο ενδιαφέρεστε, φροντίζοντας να έχετε εκδόσει και συγκεντρώσει προηγουμένως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. ερώτηση 4).

Σε περίπτωση κατά την οποία έχετε εγγραφεί κτλ στο ΕΜΦ πριν τις 02/06/2017 και μετά δεν έχετε κάνει άλλη πράξη μεταβολής (π.χ. ανανέωση εγγραφής/εγγραφή σε άλλο Μητρώο κτλ.), κατά την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό μητρώο με τη χρήση των κωδικών taxisnet, στη σελίδα μέλους, δεν θα εντοπιστεί κάποια ενεργής Βεβαίωση ή Αίτηση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πρώτα να καταχωρίσετε τα στοιχεία της διοικητικής πράξης που έχει εκδοθεί στο παρελθόν (σε κάθε περίπτωση πριν τις 02/06/2017) και σας αφορά. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θυμάστε τα στοιχεία αυτής της πράξης (εγγραφής σας), μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Υπηρεσία προκειμένου να γίνει υπενθύμισή τους.

Συγκεκριμένα, εάν επιθυμείτε την ανανέωση (ή διαγραφή) της εγγραφής σας στο ίδιο Μητρώο, τότε προχωρήστε στη δημιουργία Νέας Αίτησης: α. Επιλέξτε το Μητρώο στο οποίο έχετε ήδη εγγραφεί, επιλέξτε το πλαίσιο «Ανανέωση εγγραφής προ 2/6/2017» και συμπληρώστε τα πεδία Ημερ. Βεβαίωσης (αναγράφεται πάνω δεξιά στη Βεβαίωση), ΑΜΗΕ Βεβαίωσης (Αριθμός του Μητρώου που σας απέδωσε η Υπηρεσία) και Αρ. Πρωτ. Βεβαίωσης (Βρίσκεται κάτω από την ημερομηνία της Βεβαίωσης). β. Συμπληρώστε, όπου απαιτείται, τα προσωπικά σας στοιχεία, γ. Επιλέξτε το πλαίσιο «Έχω διαβάσει, συμφωνώ και αποδέχομαι τους παραπάνω όρους» και τέλος πατήστε «Υποβολή».

Ακολούθως, από τη σελίδα Μέλους, στο Τμήμα Ενεργά Μητρώα (Βεβαιώσεις), επιλέξτε «Ενέργειες» και «Μετάβαση στην αίτηση» (βελάκι) ώστε να μεταβείτε στην Βεβαίωση την οποία επιθυμείτε να Ανανεώσετε. Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται, στο τέλος αυτής, επιλέξτε «Ενέργειες» και «Αίτηση Ανανέωσης» (ή διαγραφής, κατά περίπτωση). Τέλος, προβείτε στην υποβολή της συμπληρώνοντας τα αναγκαία πεδία.

Σε περίπτωση κατά την οποία έχετε εγγραφεί κτλ στο ΕΜΦ μετά τις 02/06/2017 στη σελίδα Μέλους, στο Τμήμα Ενεργά Μητρώα (Βεβαιώσεις), θα εμφανίζεται η Βεβαίωση που σας χορήγησε η Υπηρεσία. Εάν επιθυμείτε την ανανέωση (ή διαγραφή) αυτής της Βεβαίωσης επιλέξτε «Ενέργειες» και «Μετάβαση στην αίτηση» (βελάκι) ώστε να μεταβείτε στην Βεβαίωση την οποία επιθυμείτε να Ανανεώσετε (ή να διαγράψετε). Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται, στο τέλος αυτής, επιλέξτε «Ενέργειες» και «Αίτηση Ανανέωσης» (ή διαγραφής, κατά περίπτωση).

Εάν επιθυμείτε την εγγραφή σας και σε άλλο Μητρώο από τη Σελίδα Μέλους επιλέξτε Νέα Αίτηση και προχωρήστε στη συμπλήρωση των αναγκαίων πεδίων και την υποβολή της.
Οι δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής κτλ. υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης επισύροντας τις έννομες συνέπειες, κατά την κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης αναληθών ή ανακριβών στοιχείων.
Ναι, το Ηλεκτρονικό Μητρώο δίνει αυτήν τη δυνατότητα. Στο πεδίο «Έλεγχος εγκυρότητας», ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πληκτρολογήσει τον 16-ψήφιο Κωδικός Εγκυρότητας, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της χορηγηθείσας Βεβαίωσης.